Fiche Signalétique 2019
Membres Alliance Voahary Gasy 
10ème anniversaire AVG
Nom officiel de l’organisation 
Association ANKOAY
Nom usuel de l’organisation (acronyme)
Nom de la /des personnes représentant l’organisation avec poste
RANDRIAMAHAZO Herilala, Président de l’association
Contact téléphone du/des personnes responsables
Nom du responsable en communication
RAOELIARIVELO Hajasoa Pauline
Contact responsable communication(Tél, mail)
Adresse postale complète 
BP 44 Ambohidratrimo, 105, Antananarivo
Contact téléphone 
Mail 
Site web
Facebook
Twitter
Instagram
Année de fondation
Nombre de personnel (central et rérgional)
Type d’organisation (local, national, international)
Local
Statut légale de l’organisation 
Association selon le texte 60-133
Domaine d’activité
Conservation // Développement durable // Promotion socio-culturelle
Domaine d’expertise
Biodiversité – Tortues endémiques et traditions Malagasy // Elevage des animaux à cycle court // Communication en faveur de l’adaptation au changement climatique et préservation des ressources
Description brève de l’organisme/ Qui sommes-nous? 
Des jeunes ayant terminé leurs études universitaires s’engageant dans le développement durable du pays en mettant en pratique les connaissances acquises tout en préservant la biodiversité et la culture malgache
Vision
Ny ankehitriny misitraka ankalalahana feno ny harena voajanahary misy eto Madagasikara mba hitsinjovany ny ho avin’ny taranaka Malagasy
Mission
Mamantatra ny tontolo misy ary mifehy ny fihariana azo antoka ho fahasoavana iarahana mivoatra
Valeurs
Fehezin-dalana ny fitantanana ny tontolo voajanahary // Fankatoavana ny fahasamihafana //
Slogan
Coordonnées à mettre sur le roll up
Couleurs à utiliser pour les outils de communication

 

Activités 
Zone d’intervention
au niveau régional
Analamanga – Androy – Atsimo Andrefana
au niveau district
Ambohidratrimo – Ambovombe – Tsihombe – Ampanihy
au  niveau commune
Marovato – Nikoly – Itampolo
Autres informations utiles
Hamokatra tahirin-kevitra ho fanentanana ny olom-pirenena
Votre vision de la gouvernance environnementale au maximum en 2 à 3  phrases
Ny tanjaky ny mpisahana ny fahefam-pirenena no antoky ny fahombiazana ao anaty fitantanana ny harena voajanahary. Lasibatry ny fahantrana ny fifampitondrana misy ka very toky ny mpiantsehatra. Mitaky fahasahiana handao ny faharatsiana mangeja hatrizao satria tsy ny fositra akory no hampihemotra ny efa nirosoana.
Contexte de la création de l’organisme- Pourquoi sommes-nous là?
Fankaherezana lehibe ny tambatry ny hery ao anaty tambajotra fa kely ny ezaka vita satria miparitaka be loatra ny fomba fijery. Na izany aza dia miainga @ ny tsirairay ny fitondrana ny endri-pivoarana andrandraina ho avy.
Réalisations: Faits et chiffres
Bitika ny fahafahana mihetsika dia tsy hita izay ho refesina amin’ny zavabita.
Nos impacts? 
Resy lahatra ary mbola mino hatramin’ny taranaka aty aoriana fa azo hatasaraina ny fitantanana ny harena voajanahary.
Que faisons-nous?
Mbola mamantatra ny olana hatrany no mitandrina sahady koa izay efa fantatra fa fomba fiasa manimba.